İzahname

“Erişmekte olduğunuz internet sitesi DeFacto Perakende Ticaret A.Ş (“Şirket”) paylarının halka arzı ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) iletilen ve henüz kesinleşmemiş olan, izahnamenin elektronik kopyasını içermektedir. Söz konusu taslak izahname, Şirket’in internet sitesinde Kurul’un II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 28’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü ve sair sermaye piyasası mevzuatı hükümlerinin öngördüğü koşullar çerçevesinde sunulmaktadır.

14.03.2018 tarihinde Kurul’a 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve sair sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılan halka arz başvurusu kapsamında izahnamenin incelenmesi devam etmekte olup, Şirket’in paylarının halka arzına ilişkin izahname henüz Kurul tarafından onaylanmamıştır. Kurul’un onayını takiben kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacak ve ilan edilecektir.

Erişilen içeriğin, menkul kıymetlere ilişkin tekliflerin ve satışların tescil edilmeden veya kayıt altına alınmadan önce yapılması Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Japonya başta olmak üzere ilgili ülkenin sermaye piyasası hukuku uyarınca kanuna aykırı olduğu ülkeler açısından herhangi bir alım veya satım teklifi oluşturmayacaktır. Sitede belirtilen menkul kıymetlerin özellikle 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Yasası (tadil edilmiş hali ile) (U.S. Securities Act) (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında tescil edilmediği ve tescil edilmeyeceği, ayrıca Menkul Kıymetler Yasası uyarınca tescil edilmedikçe veya bu konuda muafiyet verilmedikçe ABD’de halka arz edilmeyecek veya satılmayacaktır. ABD’de menkul kıymetlerin halka arzı gerçekleşmeyecektir. Bu menkul kıymetlerin halka arzı ve satışı ile ilgili bilgilerin dağıtılması diğer ülkelerde de kısıtlamalara tabi olabilecektir. Takip eden internet sayfalarında yer alan bilgileri ABD’de veya Menkul Kıymetler Yasası’nda tanımlandığı şekilde “ABD Kişileriyle” paylaşılmamalıdır. Kısaca internet sitesindeki hiçbir bilgi herhangi bir kişiye yönelik olarak Menkul Kıymet alım satımına ilişkin teklif oluşturmamaktadır.”